Martha's Portfolio        Roger's Portfolio             Resumes           Contact Us
1
2
1. Dante's Prayer, 2005
    Oil, (3 Panels) 144" x 60"

2. Black Shoes, 2011
    Oil,  56" x 72"

3. Study for Clark Kent & Barbie            2010
    Oil  36" x 48"

4. Josie, 2010
    Oil, 36" x 42"

5. Pandora's Paradoxical Box, 2015
    Oil, 72" x 56"

6. Why?, 2007
    Oil, 24" x 48"

7. Aliens 1, 2022
    Oil Collage, 34" X 48"

8. Aliens 2, 2009/22
    Oil Collage, 36" X 48"
3
4
5
6

Roger McCoy Portfolio 3
7

8